Leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
Wama Teknik A/S


1. Generelt
Nedenstående salgs-og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra  WamaTeknik A/S til virksomhedens kunder medmindre andet fremgår af  en særskilt skriftlig aftale, som udtrykkeligt er accepteret af Wama Teknik A/S.
Accept på tilbud skal være kommet frem til tilbudsgiveren senest 30 dage fra datoen for tilbuddet. Efter dette tidspunkt er tilbuddet ikke bindende for tilbudsgiveren.
Endelig aftale om leveringstidspunkt kan dog først anses for indgået, når sælger har accepteret dette ved fremsendelse af ordrebekræftelse.

2.  Priser
Priser er eksklusiv moms og evt. andre udgifter. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er de opgivne priser eksklusiv omkostninger og emballage, transport og montering.

3. Forsinkelse
Overskridelse af opgivne leveringstider med 4 uger eller derunder, betragtes ikke som forsinkelse.
Køber kan alene påberåbe sig forsinkelse, indtil meddelelse om , at  varen er klar til levering, og er kommet til frem til køberen.
Køberen har under ingen omstændigheder ret til skadeerstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelse.
Køber kan ikke hæve handelen, medmindre han ved skriftlig meddelelse til sælgeren har krævet levering og fastsat en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.

4. Levering
Levering finder sted Ex Works/ ab fabrik, og forsendelsen herfra sker for kundens regning og sælgers risiko.

5. Betaling
Betalingsbetingelser er netto kontant
Manglende betaling i henhold til betalingsbetingelserne medfører et rykkergebyr på 100 kr. samt pligt til at betale renter med 2 % pr. måned fra forfaldsdatoen.

6. Ejendomsforhold
Ejendomsretten overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

7. Mangler
Sælgeren forpligter sig til af afhjælpe alle mangler , som skyldes fejl i materiale eller fremstilling ved af foretage reparation eller udskiftning af nødvendige dele.
Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 6 mdr. fra den dag, materiellet blev leveret til køberen.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er gået over til køberen. Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på mangelfuld måde eller mangler der på anden måde kan henføres til købers forhold. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage eller forringelse. Ansvaret omfatter endvidere driftstab, avancetab eller indirekte tab. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning sker for købers regning.
Reklamation skal ske skriftlig straks efter, at manglen er eller burde have været opdaget, og manglende rettidig reklamation medfører, at kunden fortaber sine misligholdelsesbeføjelser.
Efter at have modtaget reklamation skal sælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet forhold.
Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til forrige afsnit, kan køberen skriftlig give sælgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen kræve forholdsmæssig afslag.
Køberen er således ikke berettiget til at hæve købet eller kræve skadeserstatning i anledning af mangler ved varen.

8. Returnering
Leverede varer kan kun returneres efter nærmere aftale og maksimalt 14 dage efter leveringsdatoen.
Varer der er hjemtaget eller tilpasset individuelt på købers foranledning, tages ikke retur.

9. Produktansvar
Sælgeren er ansvarlig for skade på personer og ting efter reglerne i lov om produktansvar, såfremt skaden er omfattet af denne lov.
Sælgeren er alene ansvarlig for tingskade, såfremt skaden ikke er omfattet af lov og produktansvar, hvis det kan dokumenteres, at den forvoldte skade skyldes fejl begået af sælgeren.
Sælger hæfter dog aldrig for drifts- og avancetab, eller andet indirekte tab
Såfremt sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forhold til 3. mand, kan sælgerens gøre regres mod køberen, medmindre denne påviser, at sælgeren i medfør af ovenstående bestemmelser skal bære det endelige tab.
Køberen er forpligtet at lade sige sagsøge ved den domstol, som behandler det erstatningskrav, der måtte være rejst mod sælgeren på grundlag af skade , som påstås forårsaget af varen.

10. Force majeure
Sælgeren hæfter ikke for manglende opfyldelse af selskabets forpligtelser i  henhold til tilbud eller ordrebekræftelse, som følge af force majeure eller nogen årsag  i øvrigt, som ligger under for sælgerens kontrol, og som er egnet til at hindre sælgeren i opfyldelsen.
Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælgeren selv eller en af sælgeren valgt underleverandør.
Såfremt rettidig eller mangelfri levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum, svarende til hindringens varighed, idet hver af parterne dog er berettiget til skiriftligt at annullere aftalen, såfremt hindringen må antages at vedvare udover 3 måneder fra den fastsatte leveringstid.

11. Lovvalg og værneting
Køber er pligtig til efter sælgers valg at lade sig sagsøge ved retten i Sønderborg vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning af salg fra Wama Teknik A/S
Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

}

Åbningstider

Mandag - Torsdag: 7.30 - 16.30
Fredag: 7.30 - 13.00
Lørdag - Søndag: lukket

+45 74 71 00 99

info@wama.dk

LOGIN